Usługa w zakresie audytu potencjału B+R i wsparcia transferu wiedzy do MSP

usługi i rozwiązania na miarę Twoich potrzeb

 

Usługa jest dedykowana dla firm z sektora MSP, chcących zweryfikować swoje przygotowanie o prowadzenia projektów B+R, możliwość skorzystania z dotacji na realizacje prac B+R, zaawansowania prowadzonych prac oraz weryfikacji możliwości skorzystania z ulgi B+R.  Celem takiego audytu jest ocena gotowości organizacji do realizacji projektów badawczych, komercjalizacji wyników prac B+R oraz potencjału innowacyjności produktowej i procesowej.

Usługa obejmuje następujące moduły:

• Analiza obecnej działalności przedsiębiorstwa
• Analiza wskaźnikowa
• Analiza polityki kredytowania klientów
• Analiza polityki pożyczkowej przedsiębiorstwa (kredyty krótkoterminowe i kredyty długoterminowa)
• Analiza rentowności sprzedaży
• Analiza zapotrzebowania na kapitał obrotowy
• Prognozowane wskaźniki finansowe w oparciu o dane historyczne

• Analiza działalności przedsiębiorstwa w kontekście opracowywania nowych rozwiązań,
• Analiza produktów i usług oferowanych przez MSP pod względem możliwości rozwoju innowacji;
• Analiza innowacyjności i poziomu zaawansowania technologicznego opracowanych rozwiązań,
• Analiza modelu biznesowego przedsiębiorstwa;
• Identyfikacja zasobów przedsiębiorstwa pod kontem realizacji prac B+R,
• Analiza poziomu zaawansowania technologicznego opracowywanych rozwiązań,
• Analiza prowadzonych prac badawczych pod kątem wpisywania się prac w definicje projektów badawczo – rozwojowych.
• Analiza SWOT działalności B+R,

• Analiza zasobów przedsiębiorstwa wykorzystywanych do realizacji projektów rozwojowych,
• Analiza metodologii zarządzania projektami przedsiębiorstwa,
• Analiza źródeł finansowania realizowanych projektów,
• Analiza sposobu ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa,
• Analiza zapotrzebowania w zakresie transferu wiedzy i kompetencji.

• Analiza rynku,
• Analiza czystości patentowej rozwiązania,
• Analiza konkurencji,
• Oszacowanie budżetu przedsięwzięcia B+R,
• Opracowanie założeń w zakresie komercjalizacji,
• Opracowanie założeń w zakresie ochrony własności intelektualnej,
• Analiza problemu badawczego,
• Zdefiniowanie programu badawczego,
• Oszacowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia B+R.
• Analiza możliwości źródeł finansowania przedsięwzięcia B+R.

W ramach przygotowania do świadczenia usługi ustalane jest miejsce, data świadczenia usługi oraz jej zakres. Usługa została przygotowana w sposób modułowy, Istnieje możliwość skorzystania tylko z określonych modułów. Na każdym etapie planowania i realizacji usługi bierzemy pod uwagę minimalizację obciążenia przedsiębiorstwa.

Realizacja usługi.

Realizacja usługi prowadzona jest zagonie z ustalonym harmonogramem. Usługa jest świadczona przez doświadczony zespół, posiadający odpowiednie kwalifikacje w bazowanych obszarach. Zespół nie będzie powiązany z przedsiębiorcą, tak aby zapewnić wysoką jakość i rzetelny wynik prac.
Jakość świadczenia usług zapewnia opracowany scenariusz, szablony formularzy do usługi oraz opracowane przez ekspert narzędzia.

Realizacja usługi zawsze rozpoczyna się od spotkania otwierającego, które ma na celu przestawienie zespołu, który świadczył będzie usługę, przestawienie celu i zakresu prac. Na spotkaniu otwierającym ustalany jest wstępny harmonogram prac.
Świadczenie usługi i przeprowadzane analizy opracowywane są w sposób rzetelny w oparciu o realne i obiektywnie weryfikowalne dowody.

Świadczenie usługi obejmuje analizę dokumentacji dotyczącej obszaru świadczenia usługi, w szczególności dokumentacje finansową przedsiębiorstwa, regulaminy, księgi finansowe oraz inną dokumentację nie zbędą do prawidłowego świadczenia usługi

Efektem fikanym świadczenia usługi jest raport ze świadczenia usługi. Raport zawiera szczegółowy opis przebiegu badania, datę, miejsce, cele i zakres badania oraz harmonogram audytu. W raporcie zamieszczane są informacje o zespole audytowym i przedsiębiorstwie. Raport obejmować będzie wszystkie elementy dla poszczególnych modułów świadczonych w ramach usługi. W raporcie zostaną opisany stan zastany przedsiębiorstwa, wszystkie zidentyfikowane przedsięwzięcia o charakterze związanym z opracowanie nowych rozwiązań z uwzględnieniem poziomu innowacyjności oraz kwalifikacją jako prace badawczo rozwojowe.

Przekazanie raportu kończy świadczenie usługi.

Usługa opracowana w ramach projektu pt. innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”