logo_fai_fav Fundacja Akcelerator Innowacji jako Centrum Innowacji świadczy usługi prorozwojowe.  Usługi prorozwojowe mogą występować zarówno w postaci wielokomponentowej (np. strategicznej), jak i jednokomponentowej (doradztwo w bardzo wąskim zakresie). FAI dzięki sieci ekspertów i partnerów instytucjonalnych oferuje usługi na najwyższym poziomie potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług o charakterze prorozwojowym.

Poniższe usługi nie stanowią katalogu zamkniętego. Fundacja Akcelerator Innowacji dzięki sieci parterów różne usługi w tym przygotowanie dokumentacji do certyfikacji produktów, badanie zgodności produktów z normami, usług pomiarowych, diagnostycznych, certyfikacyjnych, testowania produktu, testowania technologii, opracowania znaku towarowego, ochrony własności intelektualnej, poszukiwania odbiorców, doradztwo we wprowadzeniu produktu na rynek i inne.


Przykładowe prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze świadczone przez FAI:

1.Usługi w zakresie transferu, wdrażania i rozwoju innowacji (usługi o charakterze proinnowacyjnym):

 1. Poszukiwanie, identyfikacja, ocena i ewaluacja innowacji /innowacyjnych pomysłów (technologicznych, organizacyjnych, marketingowych),
 2. Wsparcie w zakresie pozyskanie finansowania opracowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
 3. Poszukiwanie i analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych,
 4. Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych,
 5. Opracowanie szczegółowego modelu finansowego dla wdrażanego rozwiązania innowacyjnego,
 6. Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych,
 7. Przygotowanie planu badawczego,
 8. Badanie stanu techniki zdolności i czystości patentowej innowacyjnego rozwiązania
 9. Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie
 10. Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrożeniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja,
 11. Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji,
 12. Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia rozwiązania innowacyjnego,
 13. Wsparcie w opracowaniu prototypu/wersji demonstracyjnej rozwiązania innowacyjnego, wyrobu lub usługi,
 14. Wsparcie we wdrożeniu pilotażowego i pełnego rozwiązania innowacyjnego.
 15. Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji,
 16. Analiza ryzyka wdrożenia rozwiązania innowacyjnego Monitorowanie wdrażania rozwiązania innowacyjnego,
 17. Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanego z wdrażaną innowacją,
 18. Wsparcie w poszukiwaniu i nawiązaniu kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacji,
 19. Wsparcie w zakresie kooperacji i współpracy międzynarodowej dotyczącej wdrażania innowacji,
 20. Wsparcie w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnego rozwiązania,
 21. Wsparcie w procesie przygotowania/weryfikacji i podpisania umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnego rozwiązania

2. Usługi w zakresie strategii:

 1. Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa,
 2. Opracowanie strategii marketingowej,
 3. Opracowanie strategii kadrowej,
 4. Opracowanie strategii finansowej,
 5. Opracowanie strategii technologicznej
 6. Opracowanie strategii zaspokojenia oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa,
 7. Poszukiwanie i wybór najlepszej strategii pod kątem osiągnięcia założonych celów
 8. Ocena kosztów realizacji różnych wariantów strategii
 9. Wdrożenie i monitoring realizacji przyjętej strategii
 10. Opracowanie strategii ekspansji na rynki zewnętrzne/eksportu

3.Usługi w zakresie organizacji i zarządzania:

 1. Opracowanie optymalnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 2. Ustalanie sposobów wykonania planowanych zadań poprzez określenie dostępu do zasobów
 3. Podniesienie efektywności wykorzystania potencjału pracowników,
 4. Analiza ryzyka i określenie sposobów jego eliminacji w zakresie osiągania założonych celów przedsiębiorstwa

4.Usługi w zakresie marketingu i promocji:

 1. Badanie rynku, w tym zapotrzebowania na produkt (wyrób/usługę),
 2. Wsparcie w dokonaniu segmentacji rynku i wyborze docelowej grupy klientów, stworzenie odpowiadającej im oferty produktu/usługi
 3. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa na rynkach docelowych Budowa wizerunku przedsiębiorstwa
 4. Opracowanie planu wykorzystania własności intelektualnej jako elementu marketingu (np. znak towarowy)
 5. Wsparcie w opracowaniu listy klientów kluczowych

5.Usługi w zakresie procesów produkcyjnych i świadczenia usług:

 1. Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług,
 2. Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania produkcji/procesu dystrybucji/świadczenia usług,
 3. Doradztwo w zakresie planowania produkcji i usług okołoprodukcyjnych,
 4. Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług,
 5. Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczenia usług,
 6. Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami,
 7. Wsparcie w opracowaniu standardów świadczenia usług,
 8. Doradztwo w opracowaniu i wdrożeniu systemu kontroli jakości,
 9. Doradztwo w zakresie wyboru systemu organizacji pracy w działalności produkcyjnej/dystrybucyjnej/usługowej,
 10. Wsparcie w opracowaniu procesów produkcji/dystrybucji/świadczenia usług
 11. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka i określeniu sposobów jego eliminacji w zakresie realizacji poszczególnych elementów procesów produkcyjnych/dystrybucyjnych/świadczenia usług,

6. Usługi w zakresie zagadnień finansowych:

 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia w zakresie potrzeb inwestycyjnych lub kapitałowych,
 2. Opracowywanie biznesplanu przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 3. Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału zewnętrznego (np. dotacja, leasing, kredyt)
 4. Analiza opłacalności pozyskania możliwych źródeł finansowania,
 5. Wsparcie w zakresie optymalizacji podatkowej działalności firmy,
 6. Analiza i usprawnienie procesów księgowych pod kątem ich efektywności i zgodności z aktualnymi standardami (w tym np. wdrażanie nowych standardów rachunkowości, dobór innowacyjnych rozwiązań i narzędzi IT, usprawnienie procesów raportowania, opracowywanie i konwersja do rozwiązań dostosowanych do specyfiki działalności firmy),

7. Usługi w zakresie zagadnień prawnych:

 1. Wsparcie w zakresie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przygotowanie/weryfikacja umów
 2. Wsparcie w zakresie prawa pracy i przygotowania/weryfikacji umów oraz rozstrzygania kwestii spornych,
 3. Wsparcie w zakresie zagadnień własności intelektualnej,
 4. Wsparcie w zakresie prawa konkurencji,
 5. Wsparcie w budowaniu rozwiązań egzekucji zobowiązań partnerów gospodarczych przedsiębiorstwa,
 6. Wsparcie w zakresie prawa zamówień publicznych,
 7. Wsparcie w zakresie regulacji prawnych działalności gospodarczej w obszarze UE i na rynkach globalnych,
 8. Wsparcie w zakresie zarządzania, nabycia lub sprzedaży nieruchomości, środków trwałych,
 9. Wsparcie w zakresie analizy rynków kapitałowych w poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji.

8. Usługi w zakresie zagadnień technicznych i technologicznych:

 1. Wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii, w tym IT
 2. Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemów IT, pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa,
 3. Doradztwo w zakresie metod testowania wydajności i funkcjonalności systemów/technologii i ich optymalizacja, w tym IT,
 4. Doradztwo w przygotowaniu założeń i zarządzaniu projektami technicznymi,
 5. Przeprowadzenie audytu innowacyjności.