POLinn

Klaster Polskie Innowacje

Innowacyjność jest podstawą rozwoju w każdej sferze naszego życia. Zajmuje ona szczególne miejsce w gospodarce, ponieważ jest podstawą do rozwoju przedsiębiorczości. Inspirowani, wspieranie i wdrażanie innowacyjności, szczególnie w sektorze MSP, spowoduje szybki rozwój naszej gospodarki. Wierzymy, że każdy z nas może podbić świat swoją kreatywnością, przebojowością i pomysłowością.

POLinn – Klaster Polskie innowacje jest spójną i całościową koncepcją przygotowania polskich przedsiębiorstw do opracowania, wdrażania innowacji i promocji Polskiej myśli innowacyjnej. POLinn jest wynikiem współpracy wielu instytucji i organizacji zainteresowanych skutecznym rozwojem innowacji w polskiej gospodarce. POLinn tworzy ogólnopolską sieciową strukturę współpracy pomiędzy sektorem MSP, NGO i uczelniami. Szerokie upowszechnienie wyników prac B+R w obszarze innowacyjnych rozwiązań, jest również wskazane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy dzięki szerokiemu rozpowszechnieniu wyników prac B+R za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu, mają prawo uzyskać dodatkową premię (15%) w zakresie intensywności udzielanej pomocy publicznej na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych finansowanych przez NCBiR.

Wspieranie innowacji w naszym wykonaniu polega na łączeniu elementów, których jeszcze nikt nie umiał połączyć. Celem programu jest przygotowanie zainteresowanych polskich firm do skutecznego inicjowania i wdrażania możliwie dużej liczby dobrych innowacyjnych rozwiązań, poprzez system merytorycznego i organizacyjnego wsparcia opartego na akredytacji i systematycznej budowie wiedzy i umiejętności. Nasze wsparcie pozwala na usystematyzowanie podejścia do procesu innowacji. Celem programu „POLinn – Polskie Innowacje” jest kreowanie, wdrażanie i promowanie nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów, innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych i szkoleniowych, lub modeli biznesowych.
Cele programu:

• Wzmacnianie rozwoju otoczenia sprzyjającemu rozwoju Polskich Innowacji,
• Wspieranie postaw innowacyjnych na każdym poziomie edukacji,
• Szerokie rozpowszechnienie wyników prac B+R za pośrednictwem portalu POLinn.pl opartym o oprogramowanie bezpłatne / oprogramowanie z licencją otwartego dostępu,
• Inicjowanie innowacyjnych pomysłów,
• Wsparcie w zakresie dostępu do kapitału na rzecz rozwoju Innowacji,
• Uczestniczenie w opracowaniu mechanizmów wsparcia dla cyfrowej transformacji gospodarczej,
• Budowanie silnej reprezentacji innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze mikro-, małych i średnich
• Wspieranie transferu wiedzy i technologii z sektora nauki do sektora MSP;
• Wspieranie tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju działalności B+R w sektorze MSP,
• Promocja na arenie krajowej i międzynarodowej produktów Polskiej Innowacji,
• Wypracowanie zmian legislacyjnych służących rozwojowi Innowacji.

Dlaczego jest niezbędne funkcjonowanie klastra POLinn

Mimo prowadzonych od dłuższego czasu przez różne instytucje działań w obrębie innowacji poziom praktycznej wiedzy z tego zakresu, jest w dużej mierze niewystarczający. Z badań „SMART INDUSTRY POLSKA 2017” przeprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju / Siemens Sp. z o.o. w maju 2017 r. wynika, że aż ponad 41% przedsiębiorstw nie wprowadziło żadnych innowacji w 2016 r.

Według GII obejmującego 128 krajów (92,8% ludności na świecie i 97,9% światowego PKB), Polska zajęła w 2015 roku 39. pozycję w rankingu innowacyjności (otrzymując 44,2 punktu na 100 możliwych) i awansowała o siedem pozycji wobec roku poprzedniego. W ramach trzech sub-indeksów Polska zajęła: 46. Miejsce pod względem rezultatów innowacyjności, 39. miejsce w obszarze działań proinnowacyjnych i 66 pozycję w rankingu efektywności innowacji.

Duże polskie przedsiębiorstwa wprowadzają znacznie więcej innowacji niż MŚP. Najczęściej są to innowacje procesowe (45,3% dużych przedsiębiorstw wprowadziło taki rodzaj innowacji), drugą grupą są innowacje organizacyjne (38,4%), następnymi – innowacje produktowe (38,1%) oraz marketingowe (29,9%). Luka pomiędzy Polską a krajami, w których zlokalizowane są najbardziej innowacyjne MŚP sięga w przypadku każdego rodzaju innowacji (produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych) ponad 300%. Jedynie 8,1% polskich MŚP wprowadza innowacje produktowe, 9,2% innowacje organizacyjne, 9,5% innowacje procesowe, a 9,7% innowacje marketingowe .

W raporcie „SMART INDUSTRY POLSKA 2017” zdefiniowano bariery innowacji wskazywane przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe – bariery niefinansowe i finansowe.

Do elementów barier niefinansowych rozwoju innowacji przedsiębiorcy zaliczają:
• brak informacji na temat rynków,
• brak informacji na temat technologii,
• brak popytu na innowacje,
• brak wykwalifikowanego personelu,
• trudności w znalezieniu partnerów do współpracy w zakresie innowacji,
• brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej ze względu na wprowadzenie innowacji w poprzednich latach,
• rynek opanowany jest przez dominujące przedsiębiorstwa.

Wśród barier o finansowym charakterze wskazano:
• brak środków finansowych w przedsiębiorstwie lub w grupie przedsiębiorstw,
• zbyt wysokie koszty innowacji,
• brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Niezbędne jest powiązanie dostępu do informacji ze strategią systematycznej budowy wiedzy i doświadczenia wewnątrz urzędu przedsiębiorstw, a to wymaga regularnego i stałego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego osób zajmujących się tematyką innowacji.

Potrzebna jest szeroka mobilizacja do współpracy możliwie wielu instytucji i organizacji ważnych dla skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i budowania polskiej gospodarki.

W 2018 r roku Fundacja Akcelerator Innowacji zainicjowała stworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia Innowacji.
Dlaczego przystąpienie do POLinn jest obwarowane warunkami?

Stawiamy powyższe wymogi, ponieważ warunkiem powodzenia przedsięwzięcia jest nieprzypadkowy dobór uczestników.

Muszą to być przedsiębiorcy i organizacje:

• chętne do wysiłku i zaangażowania w celu inicjowania i wspierania rozwoju innowacji oraz wdrażania innowacji,

• gotowe aktywnie uczestniczyć w procesie kreowania Polski Innowacyjnej,

• zajmujące się aktywnie tematyką inicjowania i opracowania innowacyjnych rozwiązań, bądź chcących wdrażań innowacje, a nie miejących do tej pory zaplecza merytorycznego

Są to warunki konieczne, aby POLinn nie stał się kolejnym zlepkiem rozproszonych działań dla przypadkowych podmiotów, a stał się prawdziwym zalążkiem jednej spójnej koncepcji,
w którą warto inwestować, ponieważ daje to najlepszą gwarancję zwrotu zainwestowanego czasu i pieniędzy (np. w postaci wdrożonych nowych innowacyjnych produktów lub usług oraz innowacyjnych procesów).