logo_fai_fav Fundacja Akcelerator Innowacji to organizacja działająca na zasadach „wirtualnej organizacji”, co jest konsekwencją zmian w procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce na przełomie ostatnich lat. Wirtualna organizacja to elastyczna sieć niezależnych podmiotów połączonych technologiami w celu dzielenia się umiejętnościami, wiedzą i dostępem do wiedzy specjalistycznej w nietradycyjny sposób. Jest to forma współpracy z udziałem firm, instytucji i / lub osób dostarczających produkt lub usługę na podstawie wspólnej wiedzy biznesowej. Jednostki uczestniczą we współpracy i prezentują się jako zunifikowana organizacja (Peng, 2001).

logo_fai_fav Fundacja Akcelerator Innowacji działa na rzecz efektywnego wspierania procesu wdrażania innowacji produktowych, usługowych, technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w działalności przedsiębiorców oraz upowszechniania i wspierania proinnowacyjnych postaw wśród przedsiębiorców. Fundacja wspiera innowacyjnych przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji B2B. Fundacja świadczy usługi specjalistyczne prorozwojowe usług doradcze, w szczególności usługi o charakterze proinnowacyjnym.

logo_fai_fav Misją Fundacji Akcelerator Innowacji jest rozwój innowacyjności w Polsce poprzez inspirowanie, inicjowanie, wspieranie przedsięwzięć, komercjalizację innowacyjnych pomysłów we wszystkich sferach życia.


Misja ta zawiera się w następujących celach FAI:


  1. Inicjowanie i promowanie działań proinnowacyjnych w różnych dziedzinach, jako czynnika stymulującego wszechstronny rozwój gospodarki,
  2. Promowanie i wspomaganie prywatnej przedsiębiorczości zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju,
  3. Wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,
  4. Sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej.

Zakres usług świadczonych przez FAI:

  • Usługi wspierające efektywne wdrażanie innowacji, w tym finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne,
  • Kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pracownikami naukowymi.
  • Wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków finansowych oraz partnerów do realizacji projektów wdrażania innowacji.

Usługi doradcze świadczone są metodami tradycyjnymi oraz przy wykorzystaniu mediów elektronicznych (m.in. telefonicznie, skype, mail, systemy informatyczne). Konstrukcja usługi doradczej obejmuje co najmniej wprowadzenie informacyjne co do zasad i warunków jej świadczenia, część merytoryczną i ewaluacyjną. W zakresie realizacji usług prorozwojowych i proinnowacyjnych FAI przestrzega własnego regulaminu ochrony informacji poufnych.