POLinn

Koncepcja klastra „POLinn – Polskie innowacje”

Innowacyjność jest podstawą rozwoju w każdej sferze naszego życia. Zajmuje ona szczególne miejsce w gospodarce, ponieważ jest podstawą do rozwoju przedsiębiorczości. Inspirowani, wspieranie i wdrażanie innowacyjności, szczególnie w sektorze MSP, spowoduje szybki rozwój naszej gospodarki. Wierzymy, że każdy z nas może podbić świat swoją kreatywnością, przebojowością i pomysłowością.

POLinn – Polskie innowacje jest spójną i całościową koncepcją przygotowania polskich przedsiębiorstw do wdrażania innowacji i promocji Polskie myśli innowacyjnej. POLinn jest wynikiem współpracy wielu instytucji i organizacji zainteresowanych skutecznym rozwojem innowacji w polskiej gospodarce. POLinn tworzy ogólnopolską sieciową strukturę współpracy pomiędzy sektorem MSP i NGO.

Wspieranie innowacji w naszym wykonaniu polega na łączeniu elementów, których jeszcze nikt nie umiał połączyć. Celem jest przygotowanie zainteresowanych polskich firm do skutecznego inicjowania i  wdrażania możliwie dużej liczby dobrych innowacyjnych rozwiązań, poprzez system merytorycznego i organizacyjnego wsparcia opartego na akredytacji i systematycznej budowie wiedzy i umiejętności. Nasze wsparcie pozwala na usystematyzowanie podejścia do procesu innowacji. Celem „POLinn – Polskie Innowacje” jest kreowanie, wdrażanie i promowanie nowatorskich rozwiązań  m.in. w postaci nowych produktów,  innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych i szkoleniowych, lub  modeli biznesowych.

Cele programu:

 • Wzmacnianiu rozwoju otoczenia sprzyjającemu rozwoju Polskich Innowacji,
 • Wspieranie postaw innowacyjnych na każdym poziomie edukacji,
 • Inicjowanie innowacyjnych pomysłów,
 • Wsparcie w zakresie dostępu do kapitału na rzecz rozwoju Innowacji,
 • Wspieranie w zakresie opracowywania innowacyjnych
 • Uczestniczenie w opracowaniu mechanizmów wsparcia dla cyfrowej transformacji gospodarczej,
 • Budowanie silnej reprezentacji innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze mikro-, małych i średnich
 • Wspieranie transferu wiedzy i technologii z sektora nauki do sektora MSP;
 • Wspieranie tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju działalności B+R w sektorze MSP,
 • Promocja na arenie krajowej i międzynarodowej produktów Polskiej Innowacji,
 • Wypracowanie zmian legislacyjnych służących rozwojowi Innowacji.

Dlaczego Program POLinn jest niezbędny

Mimo prowadzonych od dłuższego czasu przez różne instytucje działań w obrębie innowacji poziom praktycznej wiedzy z tego zakresu, jest w dużej mierze niewystarczający. Z badań „SMART INDUSTRY POLSKA 2017” przeprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju / Siemens Sp. z o.o. w maju 2017 r. wynika, że aż ponad 41% przedsiębiorstw nie wprowadziło żadnych innowacji w 2016 r.

Według GII obejmującego 128 krajów (92,8% ludności na świecie i 97,9% światowego PKB), Polska zajęła w 2015 roku 39. pozycję w rankingu innowacyjności (otrzymując 44,2 punktu na 100 możliwych) i awansowała o siedem pozycji wobec roku poprzedniego. W ramach trzech sub-indeksów Polska zajęła: 46. Miejsce pod względem rezultatów innowacyjności, 39. miejsce w obszarze działań proinnowacyjnych i 66 pozycję w rankingu efektywności innowacji.[1]

Duże polskie przedsiębiorstwa wprowadzają znacznie więcej innowacji niż MŚP. Najczęściej są to innowacje procesowe (45,3% dużych przedsiębiorstw wprowadziło taki rodzaj innowacji), drugą grupą są innowacje organizacyjne (38,4%), następnymi – innowacje produktowe (38,1%) oraz marketingowe (29,9%). Luka pomiędzy Polską a krajami, w których zlokalizowane są najbardziej innowacyjne MŚP sięga w przypadku każdego rodzaju innowacji (produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych) ponad 300%. Jedynie 8,1% polskich MŚP wprowadza innowacje produktowe, 9,2% innowacje organizacyjne, 9,5% innowacje procesowe, a 9,7% innowacje marketingowe .[2]

W raporcie „SMART INDUSTRY POLSKA 2017” zdefiniowano bariery innowacji wskazywane przez polskie przedsiębiorstwa przemysłowe – bariery niefinansowe i finansowe.

Do elementów barier niefinansowych rozwoju innowacji przedsiębiorcy zaliczają:

 • brak informacji na temat rynków,
 • brak informacji na temat technologii,
 • brak popytu na innowacje,
 • brak wykwalifikowanego personelu,
 • trudności w znalezieniu partnerów do współpracy w zakresie innowacji,
 • brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej ze względu na wprowadzenie innowacji w poprzednich latach,
 • rynek opanowany jest przez dominujące przedsiębiorstwa.

Wśród barier o finansowym charakterze wskazano:

 • brak środków finansowych w przedsiębiorstwie lub w grupie przedsiębiorstw,
 • zbyt wysokie koszty innowacji,
 • brak środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.[3]

Niezbędne jest powiązanie dostępu do informacji ze strategią systematycznej budowy wiedzy i doświadczenia wewnątrz urzędu przedsiębiorstw, a to wymaga regularnego i stałego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego osób zajmujących się tematyką innowacji.

Potrzebna jest szeroka mobilizacja do współpracy możliwie wielu instytucji i organizacji ważnych dla skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i budowania polskiej gospodarki.

[1] SMART INDUSTRY POLSKA 2017; Ministerstwo Rozwoju / Siemens Sp. z o.o, maj  2017 r.; str. 7

[2] ibidem, str 8

[3] ibidem, str 10

FAI | POLinn