Akredytacja Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał akredytację Fundacji Akcelerator Innowacji jako mazowieckiej Instytucji Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji. Fundacja w ramach sytemu akredytacji świadczyć będzie prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Akredytacja udzielana została na dwa lata.

System akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu to system opracowany dla województwa mazowieckiego będący wyrazem starań Samorządu Województwa Mazowieckiego mających na celu zapewnienie prawidłowego oraz odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) skierowanych do Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

Akredytacja IOB ma na celu zapewnienie MŚP dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje stosujące określone standardy działania oraz posiadające odpowiednie kompetencje i zasoby. Przygotowany system określa minimalne wymagania dotyczące realizacji usług dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorcy.

Dzięki dostępowi do wysokiej jakości usług, MŚP będą mieć możliwość profesjonalnego wsparcia swoich działań prowadzących do rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Przykładowe usługi prorozwojowe oferowane w ramach systemu akredytacji.

Więcej informacji na https://innowacyjni.mazovia.pl

 

FAI | Akredytacja Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego