logo_fai_fav Głównym czynnikiem zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej jest zdolność przedsiębiorstwa do generowania innowacji. Inicjowanie innowacji wymaga zaangażowania czasu, zdolności i zasobów firmy, pociąga to za sobą pewne problemy, które muszą być na bieżąco rozwiązywane.


logo_fai_fav W literaturze funkcjonują 4 obszerne kategorie barier rozwoju innowacji:

  • bariery strukturalne, które wynikają przede wszystkim ze specyfiki danego sektora gospodarki, nauki, badań i rozwoju i wsparcia oraz z braku wypracowanych strategii i realizowanych polityk;
  • bariery systemowe, dotykające głównie przerostu regulacji, nadmiernej liczby aktów prawnych często hamujących rozwój innowacyjności i wydłużających proces tworzenia i wdrażania;
  • bariery świadomościowo-kulturowe, głównie bariery mentalne, związane z brakiem zaufania oraz brakiem świadomości i niską akceptacją społeczną dla innowacyjnych postaw, obejmujące posługiwanie się stereotypami;
  • bariery kompetencyjne w zakresie transferu technologii, objawiające się brakiem wiedzy nt. procesu tworzenia innowacji, zagadnień jak: własność intelektualna, usługi proinnowacyjne, finansowanie innowacji, często odnoszone do administracji publicznej, władz i administracji uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz kadr i zarządów instytucji wsparcia.[ Joanna Rudawska; Bariery działalności innowacyjnej w sektorze przedsiębiorstw. Studium przypadku ; Quarterly Journal – No 1/2017 (20)].

W zakresie zniwelowania powyższych barier kluczowe jest powadzenie działań inicjujących ich przezwyciężenie. Działania FAI w zakresie inicjowania innowacji mają za zadanie zniwelowanie barier świadomościowo-kulturowych oraz kompetencyjnych związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.


Kluczowymi czynnikami sukcesu inicjowania innowacji są:

  • stworzenie i wdrażanie holistycznej strategii przedsiębiorstwa, która odzwierciedla zwinność przedsiębiorstwa. Innowacje nie będą się rozwijać w przedsiębiorstwie, jeśli organizacja będzie odporna na zmiany,
  • opracowywanie procesów innowacyjnych, które są przejrzyste, integracyjne i bezpieczne. Indywidualna innowacja może być nieprzewidywalna, jednak kolektywna innowacja wymaga procesu,
  • przegląd strategii kadrowych, programów motywacyjnych i struktur w celu zmaksymalizowania zaangażowania wykonawców i pracowników (lub kontrahentów). Innowacje najprawdopodobniej zawiodą, jeśli strategia kadrowa opiera się na pracownikach sezonowych, kontraktowych i tymczasowych,
  • definiowanie i mierzenie strategicznych kompetencji przywódczych w zakresie innowacji w całej organizacji.