Michał Adamczyk

Prezes Zarządu Fundacji Akcelerator Innowacji.  Od 2018 r. doktorant Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji II kadencji 2016-2018 przy Ministrze Cyfryzacji (Zespół roboczy 2: Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej oraz Zespół roboczy 3: Otwartość danych i oprogramowania finansowanego ze środków publicznych). Od ponad 10 lat związany z sektorem pozarządowym w obszarze gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Współpracował ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu Przemysłu i Usług oraz Krajową Izba Gospodarcza. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie oceny innowacji, które nabył jako Członek Komisji Oceny Projektów i Panelu Ekspertów min. PARP, CPPC, MJWPU, w ramach POKL, RPO Woj. Mazowieckiego, RPO Łódzkiego, RPO Pomorskiego, RPO Wielkopolskiego, RPO Lubelskiego, POIG, RPO Polska Wschodnia, POIR,  Ekspert gospodarczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Inicjator projektów B+R w obszarze branż min. IT, chemicznym, spożywczym, budowlanym, przemysłowym. Uczestniczył w ocenie kilkuset koncepcji biznesowych z zakresu m.in. komercjalizacji badań, rozwoju przedsiębiorczości poprzez inwestycje, prac B+R, eBiznesu, IT. Twórca kilkudziesięciu koncepcji biznesowych, w tym start-up`ów. m.in. SuaSaude, Bluesmart. Uzyskał tytułu Facilitator CISCO BUSINESS INSTITUTE w zakresie – „iExec – Wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem- iExec Business Essentials”. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania, realizacji i projektów badawczych, inwestycyjnych i szkoleniowych, w tym finansowanych w ramach funduszy strukturalnych. Certyfikowany Project Manager z zakresu Prince2, AGILE PM. Ukończył szereg szkoleń i warsztatów z zakresu funduszy strukturalnych, analiz finansowych, zarządzania projektami, komunikacji, negocjacji, antykorupcji (CBA).

Czynnie współpracował z sektorem samorządowym i rządowym m.in. miasto Rzeszów, gmina Milejów, Gmina Adamów. Projekt własny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez niego zarządzany, z zakresu promocji społeczeństwa informacyjnego został wpisany jako dobry przykład w „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013” oraz w „STRATEGII INFORMATYZACJI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO–MAZURSKIEGO NA LATA 2007–2015”.

e-mail: madamczyk (at) fai.com.pl


Krzysztof Gawlik 

Wiceprezes Zarządu. Od 12 lat pracuje w ramach realizacji instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Doświadczenie w programowaniu i realizowaniu wsparcia dla początkującego biznesu (start-up) zdobywał w podczas pracy instytucjach publicznych m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji . Posiada doświadczenie w zakresie oceny innowacyjnych przedsięwzięć, nabyte podczas pracy jako Ekspert oceny merytorycznej w Ministerstwie Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój . W 2010 roku w Ministerstwie Gospodarki – ekspert ds. zamówień publicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W latach 2007-2013 pełnił rolę eksperta oceny merytorycznej również w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w programach regionalnych na Województwie Mazowieckim i Podlaskim. Ukończył szereg szkoleń z zakresu funduszy strukturalnych, analiz finansowych, zarządzania projektami, Posiada certyfikat Prince2 Fundation.

Oprócz tego Pan Krzysztof Gawlik posiada bogatą wiedzę i doświadczenie praktyczne we wdrażaniu nowych projektów inwestycyjnych w oparciu o technologie ICT, wspierając małych, szybko rozwijających się przedsiębiorców m.in. Billennium Sp. z o. o; MEPP European Freight Solution Sp z .o.o. ; FK Partner Sp. o. o.


Agnieszka Antos 

W 2015 r ukończyła aplikacje notarialną w Warszawie z wynikiem pozytywnym. Ekspert w zakresie prawa handlowego w szczególności umowy i przekształcenia spółek handlowych, dokapitalizowanie spółek, przenoszenie własności na zabezpieczenie spłaty wierzytelności, ustalania hipotek na wierzytelnościach.


Daniel Dzwonnik 

Ekspert ds. bezpieczeństwa i przetwarzania informacji. Doświadczenie zbyte podczas pracy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w branży prywatnej pozwala uznać, iż Pan Daniel jest cenionym ekspertem w swojej dziedzinie.


Anna Klimowicz

Ekspert w zakresie zewnętrznego finansowania działalności przedsiębiorstw. Doradca finansowy, właścicielka Design Finance. Pani Anna od ponad 10 lat zajmuje się pozyskiwaniem kapitału na działalność przedsiębiorstw. Jej działania umożliwiły wielu przedsiębiorcom pozyskanie kapitału inwestycyjnego lub obrotowego na rozpoczęcie lub rozwijanie innowacyjnych przedsięwzięć.


Joanna Mulik

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 12 lat związana z sektorem pozarządowym w obszarze gospodarki opartej na wiedzy, edukacji i szkoleń, kultury.  Współpracowała z organizacjami pozarządowymi, szkołami, uniwersytetami, ministerstwami, Komisją Europejską, organizacjami międzynarodowymi; realizowała projekty polskie i międzynarodowe. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów w ramach funduszy europejskich, innych funduszy zagranicznych, funduszy krajowych.  Ukończyła szereg szkoleń z zakresu przygotowywania i wdrożenia funduszy strukturalnych, zarządzania projektami (certyfikat Project Manager z zakresu Prince2), komunikacji i PR, ewaluacji (certyfikat Pozarządowej Szkoły Ewaluacji), szkoleń trenerskich (certyfikat trenerski I stopnia, certyfikat Trenera Metody Konsultatywy)