Fundacja jest jedyną w Polsce organizacją kompleksowo przygotowującą do wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie.

Fundacja Akcelerator Innowacji

INSPIRUJEMY

Innowacje często wiążą się ze zmianą technologii produkcji lub wdrażaniem nowego produktu / usługi. W rzeczywistości innowacja polega na robieniu rzeczy inaczej, skuteczniej niż w przeszłości lub nadaniem produktowi / usłudze nowych cech. Innowacja nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać – po prostu trzeba być otwartym na zmiany.

INICJUJEMY

Głównym czynnikiem zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej jest zdolność przedsiębiorstwa do generowania innowacji. Inicjowanie innowacji wymaga zaangażowania czasu, zdolności i zasobów firmy, pociąga to za sobą pewne problemy, które muszą być na bieżąco rozwiązywane.

WSPIERAMY

Praktycznie każda innowacja produktowa i procesowa wiąże się z prowadzenie prac B+R. Głównymi czynnikami rozwój innowacji jest dostęp do kapitału ludzkiego, wiedzy oraz dostęp do kapitału finansowego, niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa. Powyższe elementy determinują rozwój innowacji w przedsiębiorstwie i każdy z nich jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

Działania Fundacji
Podejmowane inicjatywy
 • Usługi wspierające efektywne wdrażanie innowacji, w tym finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne
 • Kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pracownikami naukowymi
 • Wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału finansowego, ludzkiego, zasobów oraz partnerów do realizacji projektów wdrażania innowacji.
 • Wsparcie w zakresie opracowywania nowych produktów / usług
 • Wsparcie w prowadzeniu i opracowaniu prac B+R
 • Wsparcie prawne

Fundacja Akcelerator Innowacji to organizacja działająca na zasadach „wirtualnej organizacji” w ramach aliansu gwiaździstego, co jest konsekwencją zmian w procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce na przełomie ostatnich lat. Wirtualna organizacja to elastyczna sieć niezależnych podmiotów połączonych technologiami w celu dzielenia się umiejętnościami, wiedzą i dostępem do wiedzy specjalistycznej w nietradycyjny sposób. Jest to forma współpracy z udziałem firm, instytucji i / lub osób dostarczających produkt lub usługę na podstawie wspólnej wiedzy biznesowej. Jednostki uczestniczą we współpracy i prezentują się jako zunifikowana organizacja (Peng, 2001). Alianse gwiaździste i rynkowe bazujące na zasobach i kompetencjach partnerów są niezwykle silne, przez co stają się doskonałym narzędziem organizacyjnym w warunkach ciągłych zmian i niepewności. Model funkcjonalny oparty o budowanie sieci współpracy jest efektywniejszy i elastyczniejszy niż model tradycyjny.( Gibson J. M. Ivancevich L., J., Donnelly J. H., Konopaske R., Organizations. Behavior, structure, processes, Fourteenth Editio, McGrawHill, New York 2012, s. 421–422)

Usługi oferowane przez Fundacje

Usługi świadczone przez Fundacje opierają się na identyfikacji potrzeb po stronie przedsiębiorcy i zaproponowaniu spersonalizowanego sposobu ich zaspokojenia. Usługi są dostosowane są do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Kluczem w zakończeniu usługi doradczej sukcesem jest bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorcy w proces świadczenia usługi. Fundacja świadczy usługi na najwyższym poziomie z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób i partnerów o wysokich kompetencjach. Poniżej przykładowe usługi świadczone przez Fundacje zgodne z systematyką usług prorozwojowych o specjalistycznym charakterze i obowiązujących w systemie mazowieckich akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu.

Usługi w zakresie strategii

• Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa
• Opracowanie strategii marketingowej
• Opracowanie strategii finansowej
• Opracowanie strategii technologicznej
• Opracowanie strategii zaspokojenia oczekiwań interesariuszy przedsiębiorstwa
• Poszukiwanie i wybór najlepszej strategii pod kątem osiągnięcia założonych celów
• Wsparcie w opracowaniu planów taktycznych
• Ocena kosztów realizacji różnych wariantów strategii
• Wdrożenie i monitoring realizacji przyjętej strategii
• Opracowanie strategii ekspansji na rynki zewnętrzne/eksportu

Usługi w zakresie organizacji i zarządzania

• Wyznaczenie najlepszych sposobów osiągnięcia celów w określonym czasie
• Opracowanie systemu nadzoru realizacji bieżących zadań w przedsiębiorstwie
• Opracowanie systemu i procedur korygowania wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na bieżącą działalność przedsiębiorstwa
• Opracowanie optymalnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
• Ustalanie sposobów wykonania planowanych zadań poprzez określenie dostępu do zasobów
• Analiza oraz optymalizacja wykorzystania zasobów materialnych i minimalizacji strat
• Analiza ryzyka i określenie sposobów jego eliminacji w zakresie osiągania założonych celów przedsiębiorstwa

Usługi w zakresie marketingu i promocji

• Badanie rynku, w tym zapotrzebowania na produkt (wyrób/usługę)
• Badania oczekiwań klientów pod kątem cech i funkcjonalności projektowanego wyrobu/usługi
• Wsparcie w dokonaniu segmentacji rynku i wyborze docelowej grupy klientów, stworzenie odpowiadającej im oferty produktu/usługi
• Opracowanie strategii przedsiębiorstwa na rynkach docelowych
• Budowa wizerunku przedsiębiorstwa
• Opracowanie planu wykorzystania własności intelektualnej jako elementu marketingu (np. znak towarowy)
• Opracowanie kampanii marketingowej/promocyjnej
• Wsparcie w opracowaniu listy klientów kluczowych
• Generowanie leadów sprzedażowych
• Wsparcie w opracowaniu promocji przedsiębiorstwa i jego produktów na rynkach zagranicznych

Usługi w zakresie procesów produkcyjnych i świadczenia usług

• Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją/świadczeniem usług
• Doradztwo w zakresie technicznego przygotowania produkcji/procesu dystrybucji/świadczenia usług
• Doradztwo w zakresie planowania produkcji i usług okołoprodukcyjnych
• Doradztwo w opracowaniu procesów i procedur świadczenia usług
• Doradztwo w zakresie zdalnego/mobilnego sposobu dystrybucji/świadczenia usług
• Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientami
• Wsparcie w opracowaniu standardów świadczenia usług
• Doradztwo w opracowaniu i wdrożeniu systemu kontroli jakości
• Wsparcie w opracowaniu procesów produkcji/dystrybucji/świadczenia usług
• Wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka i określeniu sposobów jego eliminacji w zakresie realizacji poszczególnych elementów procesów produkcyjnych/dystrybucyjnych/świadczenia usług

Usługi w zakresie zagadnień finansowych

• Analiza finansowa przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia w zakresie potrzeb inwestycyjnych lub kapitałowych
• Opracowywanie biznesplanu przedsięwzięcia inwestycyjnego
• Opracowywanie biznesplanu przedsięwzięcia badawczego
• Analiza opłacalności pozyskania możliwych źródeł finansowania
• Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
• Wsparcie w zakresie utrzymania płynności finansowej w pierwszej fazie wzrostu/rozwoju przedsiębiorstwa ( doradztwo zakresie możliwość uzyskania kredytu obrotowego)
• Wsparcie w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego

Usługi w zakresie transferu, wdrażania i rozwoju innowacji

• Poszukiwanie, identyfikacja, ocena i ewaluacja innowacji /innowacyjnych pomysłów (technologicznych, organizacyjnych, marketingowych)
• Poszukiwanie i analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych
• Opracowanie szczegółowego modelu finansowego dla wdrażanego rozwiązania innowacyjnego
• Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych
• Badanie stanu techniki zdolności i czystości patentowej innowacyjnego rozwiązania
• Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrożeniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja
• Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji
• Opracowanie szczegółowego planu opracowania i wdrożenia rozwiązania innowacyjnego
• Wsparcie w opracowaniu prototypu/wersji demonstracyjnej rozwiązania innowacyjnego, wyrobu lub usługi
• Wsparcie we wdrożeniu pilotażowego i pełnego rozwiązania innowacyjnego
• Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji
• Analiza ryzyka wdrożenia rozwiązania innowacyjnego
• Monitorowanie wdrażania rozwiązania innowacyjnego
• Wsparcie w poszukiwaniu i nawiązaniu kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacji
• Wsparcie w zakresie kooperacji i współpracy międzynarodowej dotyczącej wdrażania innowacji
• Wsparcie w procesie przygotowania/weryfikacji i podpisania umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnego rozwiązania

Usługi w zakresie zagadnień technicznych i technologicznych

• Wsparcie w zakresie analizy funkcjonalnej istniejącej infrastruktury i technologii, w tym IT
• Wsparcie w przeprowadzeniu analizy/oceny technicznej i funkcjonalnej systemów IT, pod kątem przydatności w działaniach rozwojowych przedsiębiorstwa
• Wsparcie w określeniu założeń do projektu technicznego
• Konsulting infrastrukturalny
• Doradztwo w przygotowaniu założeń i zarządzaniu projektami technicznymi
• Wsparcie przy określeniu zakresu nadzoru techniczno-technologicznego
• Wsparcie w opracowaniu systemu monitorowania i testowania wydajności systemów związanych z procesem produkcyjnym, w tym IT
• Przeprowadzenie audytu innowacyjności

Usługi w zakresie zagadnień prawnych

• Wsparcie w zakresie prawa prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przygotowanie/weryfikacja umów
• Wsparcie w zakresie prawa pracy i przygotowania/weryfikacji umów
• Wsparcie w zakresie zagadnień własności intelektualnej
• Badanie czystości patentowej
• Wsparcie w zakresie prawa zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności
• Wsparcie w zakresie zarządzania, nabycia lub sprzedaży nieruchomości, środków trwałych

Usługi w zakresie zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

• Opracowanie strategii w zakresie CSR
• Weryfikacja i uaktualnienie istniejącej w przedsiębiorstwie strategii CSR
• Wsparcie w doborze rozwiązań i narzędzi CSR
• Wsparcie przy opracowaniu i wdrożeniu kodeksu etyki w przedsiębiorstwie
• Analiza i ocena działań komunikacyjnych i propozycja możliwości zmiany/uzupełnienia funkcjonującego modelu

CELE FUNDACJI

Fundacja Akcelerator Innowacji działa na rzecz efektywnego wspierania procesu wdrażania innowacji produktowych, usługowych, technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w działalności przedsiębiorców oraz upowszechniania i wspierania proinnowacyjnych postaw wśród przedsiębiorców. Fundacja wspiera innowacyjnych przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji B2B. Fundacja świadczy usługi specjalistyczne prorozwojowe usług doradcze, w szczególności usługi o charakterze proinnowacyjnym.

Misją Fundacji Akcelerator Innowacji jest rozwój innowacyjności w Polsce poprzez inspirowanie, inicjowanie, wspieranie przedsięwzięć, komercjalizację innowacyjnych pomysłów we wszystkich sferach życia.

Cele szczegółowe

Na podstawie obserwacji rynku i doświadczenia stworzona została lista obszarów w których odczuwalny jest deficyt podejmowanych działań przez przedsiębiorstwa.  Fundacja swoim działaniem obejmuje obszary, w których występuje deficyt kompetencji w przedsiębiorstwie .

Inicjowanie i promowanie działań proinnowacyjnych w różnych dziedzinach, jako czynnika stymulującego wszechstronny rozwój gospodarki,

Promowanie i wspomaganie prywatnej przedsiębiorczości zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju,

Wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,

Sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej i naukowo-techniczne

Usługi wspierające efektywne wdrażanie innowacji, w tym finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne,

Kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pracownikami naukowym

Projekty

Fundacja Akcelerator Innowacji realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania algorytmów zapewniających interoperacyjność narzędzi opartych o technologie BLE.”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 1 721 287.4 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 294 926.00

Fundacja Akcelerator Innowacji realizuje projektu pt. „innLOGY – wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18. Przedmiotem projektu jest stworzenie i uruchomienie 4 usług prorozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MSP.

Testowanie usług

Fundacja Akcelerator Innowacji wkrótce będzie świadczyć odpłatne usługi doradcze z zakresu audytu potencjału B+R i wsparcia transferu wiedzy do MSP oraz wsparcia testowania technologii aplikacji mobilnych. Istnieje możliwość bezpłatnego przetestowania usług. Z testowania mogą skorzystać po 3 firmy z każdej usługi.
Szczegóły dotyczące naboru są dostępne poniżej.

Testowanie usługi audytu potencjału B+R i wsparcia transferu wiedzy do MSP - Zakończenie terminu naboru 18.08.2022 do godz 16:00

Uwaga termin naboru zostaje wydłużony !!!

Usługa audytu potencjału B+R i wsparcia transferu wiedzy do MSP obejmuje:

1. audyt działalności pod względem B+R,

2. analiza SWOT działalności B+R,

3. analiza gotowości technologicznej B+R,

4. analiza możliwości transferu wiedzy i kompetencji,

5. analiza ścieżki postępowania opracowania nowych produktów.

W celu skorzystania z bezpłatnego testowania usługi należy zapoznać się z załączonym kompletem dokumentów.
Rozpoczęcie naboru nastąpi w dniu 01.08.2022 r. o godz. 10.00 i trwa w sposób ciągły do momentu publikacji informacji o zakończeniu naboru.
Liczy się kolejność zgłoszeń!
Jeśli masz pytania dotyczące Naboru zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres: biuro@fai.pl

Testowanie usługi wsparcia testowania technologii aplikacji mobilnych - wydłużenie terminu naboru

Uwaga termin naboru zostaje wydłużony !!!

Usługa wsparcia testowania technologii aplikacji mobilnych obejmuje możliwość skorzystania z przetestowania rozwiązań aplikacji, stron, usług na urządzenia mobilne.
W celu skorzystania z bezpłatnego testowania usługi należy zapoznać się z załączonym kompletem dokumentów.
Rozpoczęcie naboru nastąpi w dniu 01.08.2022 r. o godz. 10.00 i trwa w sposób ciągły do momentu publikacji informacji o zakończeniu naboru.

Liczy się kolejność zgłoszeń!
Jeśli masz pytania dotyczące Naboru zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną na adres: biuro@fai.pl

Zapytania ofertowe

ZATRUDNIMY EKSPERTA/TÓW DS B+R (ogłoszenie ważne do 29.12.2021)

Fundacja Akcelerator Innowacji prowadzi nabór na Eksperta/ tów ds. B+R. Ich rolą będzie udział w opracowywaniu nowej usługi doradczej w obszarze wsparcia procesów B+R w przedsiębiorstwach w sektora MSP.

Zakres obowiązków obejmuje:
1. opracowanie nowych usług wsparcia w obszarze B+R
2. przygotowanie do świadczenia nowych usług na rzecz MSP
3. opracowywanie narzędzi wsparcia w procesach B+R
4. udział w opracowywaniu nowej usługi
5. analizowanie aktualnie dostępnych rozwiązań wsparcia procesów B+R
6. analiza potrzeb MSP w obszarze opracowania nowych produktów / usług

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe
2. doświadczenie w opracowywaniu nowych produktów/usług
3. wiedza w zakresie ochrony własności intelektualnej
4. wiedza w obszarze prowadzenia prac B+R
5. co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie wspierania przedsiębiorstw

Oferujemy:

1. Prace pełną wyzwań,
2. Atrakcyjne warunki zatrudnienia
3. Udział w realizacji ciekawego i ambitnego projektu
4. Możliwość rozwoju zawodowego
5. Udział w świadczeniu usług doradczych po opracowaniu nowych usług.

Planuje się zatrudnić wybranego kandydata/tów w wymiarze czasu pracy ok.1/2 etatu. Miejsce pracy – Warszawa (możliwość pracy zdalnej). Oferty należy przesyłać do dnia 29.12.2021 r na adres biuro@fai.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/INNLOGY/FAI/2021 ważne do 20.07.2021 r

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie doradcze i opracowanie scenariuszy testowania
technologii aplikacji mobilnych , stron www i serwisów e-usług w ramach projektu pt.
„innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym”, realizowanego w
ramach naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu
Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/INNLOGY/FAI/2021 ważne do 20.08.2021 r

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania w zakresie analizy luk w obszarze identyfikacji procesów B+R w przedsiębiorstwie w ramach projektu pt. „innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/INNLOGY/FAI/2021 ważne do 03.09.2021 r

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania w zakresie analizy luk w obszarze identyfikacji procesów B+R w przedsiębiorstwie w ramach projektu pt. „innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/INNLOGY/FAI/2022 ważne do 10.02.2022 r

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie ekspertów w ramach projektu pt. „innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/INNLOGY/FAI/2022 ważne do 18.02.2022 r

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie narzędzi w ramach projektu pt. „innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

Pobierz :
1.Zapytanie-ofertowe+ załączniki

2. W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/INNLOGY/FAI/2022 ważne do 18.03.2022 r

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modeli diagnozy i testów potrzeb w oparciu o wyniki prac ekspertów ramach projektu pt. „innLOGY - wsparcie przedsiębiorstw o dużym potencjale technologicznym” w ramach pierwszego naboru grantowego w ramach projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” Nr projektu RPMA.03.01.02-14-b657/18

Pobierz :
1. Zapytanie-ofertowe

2. Protokol_wyboru

Fundacja posiada status akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu.

AKREDYTACJA

Serdecznie zapraszamy do skorzystania akredytowanych usług doradczych.

 • Akredytacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

  Minister Przedsiębiorczości i Technologii przyznał Fundacji Akcelerator Innowacji status akredytowanego Ośrodka Innowacji.   W ramach akredytacji Fundacja może świadczyć specjalistyczne usługi proinnowacjyne wspierające wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej …

 • Akredytacja Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego

  Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał akredytację Fundacji Akcelerator Innowacji jako mazowieckiej Instytucji Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji. Fundacja w ramach sytemu akredytacji świadczyć będzie …

Fundacja współpracuje z innymi podmiotami w ramach powiązania kooperacyjnego.

POWIĄZANIA KOOPERACJYNE

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 • cheminn

  Centrum Innowacji Chemicznych „CHEMINN“ Center of Chemical Innovation „CHEMINN“ Celem Klastra jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wypracowanie innowacyjnych technologii, procesów i …

 • POLinn

  Koncepcja klastra „POLinn – Polskie innowacje” Innowacyjność jest podstawą rozwoju w każdej sferze naszego życia. Zajmuje ona szczególne miejsce w gospodarce, ponieważ jest podstawą do …

THINKTANK

THINKTANK Transformacja tradycyjnych przedsiębiorstw w „Przedsiębiorstwo 4.0” nie jest celem samym w sobie, ale raczej sposobem na odnalezienie się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, gdzie wykorzystanie innowacyjnych narzędzi staje się coraz powszechniejsze.”Przedsiębiorstwo 4.0 to nie tylko cyfryzacja sama w sobie, to połączenie cyfryzacji z gospodarką opartą na wiedzy. Sama ucyfrowienie polskich firm nie odniesie sukcesu, jeżeli nie bedą one robić tego świadomie. Oczekiwania przedsiębiorców w związku z przeprowadzeniem transformacji to szybsza reakcja na zmieniające się trendy (11%), poprawa współpracy wewnątrz organizacji (9%) oraz większe zaangażowanie klientów (8%). Oczekiwania te wynikają z przeprowadzenia rewolucji opartej o technologiach IT, ale sukces tych działań zależy przede wszystkim od właściwego zrozumienia idei takich zmian (https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/cyfrowa-transformacja-firmy,16,0,2394384.html) .
Powyższe dane wskazują na niski poziom świadomości polskich przedsiębiorstw, co ma odzwierciedlenie w danych statystycznych. Według najnowszego, unijnego wskaźnika DESI (Digital Economy and Society Index 2018) nasz kraj w obszarze cyfryzacji gospodarki zajmuje dopiero 24 miejsce wśród 28 państw członkowskich UE. Kluczowe zatem w drodze ku przyspieszeniu transformacji gospodarki jest zwiększanie świadomości po stronie przedsiębiorców o potrzebach zmian i eksponowanie najlepszych przykładów w tym zakresie. Jednym z kluczowych czynników, mających wpływ na rozwój gospodarki jest stymulacja rozwoju Inteligentnych przedsiębiorstw (nazywanych przez nas Przedsiębiorstwem 4.0). Przedsiębiorstwa te potrafią łączyć tradycyjny fizyczny świąt ze światem cyfrowym, poprzez wdrażanie i absorbcje innowacyjnych rozwiązań. Działanie te są podejmowane w sposób przemyślany na podstawie wniosków wyciąganych w czasie rzeczywistym. Transformacja cyfrowa oznacza ogromny wysiłek na rzecz wdrożenia nowych technologii, co wiąże się przede wszystkim ze zmianą organizacyjną na poziomie przedsiębiorstw, tzn. tworzenia inteligentnych przedsiębiorstw.

O ile problematyka makro jest przedmiotem zainteresowania różnych podmiotów, brak jest działań skierowanych na poziomie mikro. Nie istnieją działania skierowane wprost do przedsiębiorców, wskazujących ich proces postępowania w zakresie transformacji w inteligentne przedsiębiorstwo tworzące Przemysł 4.0. Działania na poziomie makro nie będą miały znaczenia, jeżeli nie będzie wsparcia na poziomie przedsiębiorstw. Przykładem jest zapoczątkowanie działań przez DElab UW na zlecenie Ministra Przedsiębiorczości i Innowacyjności w zakresie stworzenia narzędzia w zakresie oceny dojrzałości przedsiębiorstw produkcyjnych.  Potwierdzeniem problemu jest przyjęcie projekt ustawy, która powołuje Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, której zadaniem ma być dostosowanie polskiej gospodarki do wyzwań, wynikających z tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Działania na rzecz Przemysłu 4.0 jest wynikiem przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Działania Think Tanka mają wesprzeć działania Rządu w tym zakresie.

Inteligentne Przedsiębiorstwo to optymalna organizacja oparta na danych. Wykorzystuje tradycyjnie przeciwstawne siły: zwinność i kontrolę, wygodę i bezpieczeństwo, łatwość używania i funkcjonalność przedsiębiorstwa. Pozwala to wykroczyć poza ramy analityki biznesowej i uzyskać innowacyjny wgląd w zachowanie każdego użytkownika, elementu i partnera. Przyszłościowo nastawione firmy dążą obecnie do uzyskania statusu Inteligentnego Przedsiębiorstwa, ponieważ organizacje tworzące taką inteligentną przewagę nad konkurentami będą dominującą siłą w przyszłości.

Projekt jest również odpowiedzią na cele zdefiniowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r. ) w szczególności realizacji celu I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną (obszary: Reindustrializacja, Rozwój innowacyjnych firm, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał dla rozwoju, Ekspansja zagraniczna). Potrzebę działań w tym zakresie dostrzegają władz RP, które powołały w 2018 r. Fundacje Platforma Przemysłu Przyszłości.

Problemem jest niedostrzeganie roli sektora MSP w rozwoju Przemysłu 4.0. Patrząc na inteligentne specjalizacje, to nie PKD czy branża powinna wskazywać na inteligencje danego obszaru, jak zostało to zdefiniowane w niektórych RIS.  O inteligencji świadczą mechanizmy jakie tworzą ten poziom inteligencji, poziom absorbcji i generowania innowacji. To właśnie inteligentne przedsiębiorstwa zwiększają wartość dodaną gospodarki i podnosi jej konkurencyjności na arenie regionalnej i międzynarodowej. Inteligencja w tych przedsiębiorstwach nie tylko opiera się na opiera się o technologie, ale również inteligencja rozumiana jako Know-How, Know-Why, Know-What and Know-Who.

KONTAKT

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Zadzwoń, wyślij e-mail na pewno odpowiemy.

 

Fundacja Akcelerator Innowacji

ul. Jana Kazimierza 62, IIp.

01-248 Warszawa

tel. 22 201 33 14

e-mail: biuro (at) fai.pl

Please Wait...

Fundacja Akcelerator Innowacji 2019.

FAI | Fundacja Akcelerator Innowacji