Fundacja jest jedyną w Polsce organizacją kompleksowo przygotowującą do wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie.

Fundacja Akcelerator Innowacji

INSPIRUJEMY

Innowacje często wiążą się ze zmianą technologii lub wdrażaniem nowego produktu lub usługi. W rzeczywistości innowacja polega na robieniu rzeczy inaczej i skuteczniej niż w przeszłości. Innowacja nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać – po prostu trzeba być otwartym na zmiany.

INICJUJEMY

Głównym czynnikiem zbudowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej jest zdolność przedsiębiorstwa do generowania innowacji. Inicjowanie innowacji wymaga zaangażowania czasu, zdolności i zasobów firmy, pociąga to za sobą pewne problemy, które muszą być na bieżąco rozwiązywane.

WSPIERAMY

Praktycznie każda innowacja produktowa i procesowa wiąże się z prowadzenie prac B+R. Głównymi czynnikami rozwój innowacji jest dostęp do kapitału ludzkiego, wiedzy oraz dostęp do kapitału finansowego, niezbędnego do rozwoju przedsiębiorstwa. Powyższe elementy determinują rozwój innowacji w przedsiębiorstwie i każdy z nich jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

Działania Fundacji
Podejmowane inicjatywy
 • Usługi wspierające efektywne wdrażanie innowacji, w tym finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne
 • Kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pracownikami naukowymi
 • Wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału finansowego, ludzkiego, zasobów oraz partnerów do realizacji projektów wdrażania innowacji.

O Fundacji

Fundacja Akcelerator Innowacji to organizacja działająca na zasadach „wirtualnej organizacji”, co jest konsekwencją zmian w procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce na przełomie ostatnich lat. Wirtualna organizacja to elastyczna sieć niezależnych podmiotów połączonych technologiami w celu dzielenia się umiejętnościami, wiedzą i dostępem do wiedzy specjalistycznej w nietradycyjny sposób. Jest to forma współpracy z udziałem firm, instytucji i / lub osób dostarczających produkt lub usługę na podstawie wspólnej wiedzy biznesowej. Jednostki uczestniczą we współpracy i prezentują się jako zunifikowana organizacja (Peng, 2001).

Projekty

Fundacja Akcelerator Innowacji realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,, Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania algorytmów zapewniających interoperacyjność narzędzi opartych o technologie BLE.”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 1 721 287.4 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 294 926.00

CELE FUNDACJI

Fundacja Akcelerator Innowacji działa na rzecz efektywnego wspierania procesu wdrażania innowacji produktowych, usługowych, technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w działalności przedsiębiorców oraz upowszechniania i wspierania proinnowacyjnych postaw wśród przedsiębiorców. Fundacja wspiera innowacyjnych przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji B2B. Fundacja świadczy usługi specjalistyczne prorozwojowe usług doradcze, w szczególności usługi o charakterze proinnowacyjnym.

Misją Fundacji Akcelerator Innowacji jest rozwój innowacyjności w Polsce poprzez inspirowanie, inicjowanie, wspieranie przedsięwzięć, komercjalizację innowacyjnych pomysłów we wszystkich sferach życia.

Cele szczegółowe

Na podstawie obserwacji rynku i doświadczenia stworzona została lista obszarów w których odczuwalny jest deficyt podejmowanych działań przez przedsiębiorstwa.  Fundacja swoim działaniem obejmuje obszary, w których występuje deficyt kompetencji w przedsiębiorstwie .

Inicjowanie i promowanie działań proinnowacyjnych w różnych dziedzinach, jako czynnika stymulującego wszechstronny rozwój gospodarki,

Promowanie i wspomaganie prywatnej przedsiębiorczości zwłaszcza na etapie organizowania i rozwoju,

Wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań,

Sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej i naukowo-techniczne

Usługi wspierające efektywne wdrażanie innowacji, w tym finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne,

Kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pracownikami naukowym

Fundacja posiada status akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu.

AKREDYTACJA

Serdecznie zapraszamy do skorzystania usług.

 • Akredytacja IOB

  Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał akredytację Fundacji Akcelerator Innowacji jako mazowieckiej Instytucji Otoczenia Biznesu o profilu Centrum Innowacji. Fundacja w ramach sytemu akredytacji świadczyć będzie …

Fundacja współpracuje z innymi podmiotami w ramach klastrów.

POWIĄZANIA KOOPERACJYNE

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 • cheminn

  Centrum Innowacji Chemicznych „CHEMINN“ Center of Chemical Innovation „CHEMINN“ Celem Klastra jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez wypracowanie innowacyjnych technologii, procesów i …

 • POLinn

  POLinn – Polskie innowacje  Innowacyjność jest podstawą rozwoju w każdej sferze naszego życia. Zajmuje ona szczególne miejsce w gospodarce, ponieważ jest podstawą do rozwoju przedsiębiorczości. …

THINKTANK

THINKTANK Transformacja tradycyjnych przedsiębiorstw w „Przedsiębiorstwo 4.0” nie jest celem samym w sobie, ale raczej sposobem na odnalezienie się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, gdzie wykorzystanie innowacyjnych narzędzi staje się coraz powszechniejsze.”Przedsiębiorstwo 4.0 to nie tylko cyfryzacja sama w sobie, to połączenie cyfryzacji z gospodarką opartą na wiedzy. Sama ucyfrowienie polskich firm nie odniesie sukcesu, jeżeli nie bedą one robić tego świadomie. Oczekiwania przedsiębiorców w związku z przeprowadzeniem transformacji to szybsza reakcja na zmieniające się trendy (11%), poprawa współpracy wewnątrz organizacji (9%) oraz większe zaangażowanie klientów (8%). Oczekiwania te wynikają z przeprowadzenia rewolucji opartej o technologiach IT, ale sukces tych działań zależy przede wszystkim od właściwego zrozumienia idei takich zmian (https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/cyfrowa-transformacja-firmy,16,0,2394384.html) .
Powyższe dane wskazują na niski poziom świadomości polskich przedsiębiorstw, co ma odzwierciedlenie w danych statystycznych. Według najnowszego, unijnego wskaźnika DESI (Digital Economy and Society Index 2018) nasz kraj w obszarze cyfryzacji gospodarki zajmuje dopiero 24 miejsce wśród 28 państw członkowskich UE. Kluczowe zatem w drodze ku przyspieszeniu transformacji gospodarki jest zwiększanie świadomości po stronie przedsiębiorców o potrzebach zmian i eksponowanie najlepszych przykładów w tym zakresie. Jednym z kluczowych czynników, mających wpływ na rozwój gospodarki jest stymulacja rozwoju Inteligentnych przedsiębiorstw (nazywanych przez nas Przedsiębiorstwem 4.0). Przedsiębiorstwa te potrafią łączyć tradycyjny fizyczny świąt ze światem cyfrowym, poprzez wdrażanie i absorbcje innowacyjnych rozwiązań. Działanie te są podejmowane w sposób przemyślany na podstawie wniosków wyciąganych w czasie rzeczywistym. Transformacja cyfrowa oznacza ogromny wysiłek na rzecz wdrożenia nowych technologii, co wiąże się przede wszystkim ze zmianą organizacyjną na poziomie przedsiębiorstw, tzn. tworzenia inteligentnych przedsiębiorstw.

O ile problematyka makro jest przedmiotem zainteresowania różnych podmiotów, brak jest działań skierowanych na poziomie mikro. Nie istnieją działania skierowane wprost do przedsiębiorców, wskazujących ich proces postępowania w zakresie transformacji w inteligentne przedsiębiorstwo tworzące Przemysł 4.0. Działania na poziomie makro nie będą miały znaczenia, jeżeli nie będzie wsparcia na poziomie przedsiębiorstw. Przykładem jest zapoczątkowanie działań przez DElab UW na zlecenie Ministra Przedsiębiorczości i Innowacyjności w zakresie stworzenia narzędzia w zakresie oceny dojrzałości przedsiębiorstw produkcyjnych.  Potwierdzeniem problemu jest przyjęcie projekt ustawy, która powołuje Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, której zadaniem ma być dostosowanie polskiej gospodarki do wyzwań, wynikających z tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Działania na rzecz Przemysłu 4.0 jest wynikiem przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Działania Think Tanka mają wesprzeć działania Rządu w tym zakresie.

Inteligentne Przedsiębiorstwo to optymalna organizacja oparta na danych. Wykorzystuje tradycyjnie przeciwstawne siły: zwinność i kontrolę, wygodę i bezpieczeństwo, łatwość używania i funkcjonalność przedsiębiorstwa. Pozwala to wykroczyć poza ramy analityki biznesowej i uzyskać innowacyjny wgląd w zachowanie każdego użytkownika, elementu i partnera. Przyszłościowo nastawione firmy dążą obecnie do uzyskania statusu Inteligentnego Przedsiębiorstwa, ponieważ organizacje tworzące taką inteligentną przewagę nad konkurentami będą dominującą siłą w przyszłości.

Projekt jest również odpowiedzią na cele zdefiniowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r. ) w szczególności realizacji celu I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną (obszary: Reindustrializacja, Rozwój innowacyjnych firm, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał dla rozwoju, Ekspansja zagraniczna). Potrzebę działań w tym zakresie dostrzegają władz RP, które powołały w 2018 r. Fundacje Platforma Przemysłu Przyszłości.

Problemem jest niedostrzeganie roli sektora MSP w rozwoju Przemysłu 4.0. Patrząc na inteligentne specjalizacje, to nie PKD czy branża powinna wskazywać na inteligencje danego obszaru, jak zostało to zdefiniowane w niektórych RIS.  O inteligencji świadczą mechanizmy jakie tworzą ten poziom inteligencji, poziom absorbcji i generowania innowacji. To właśnie inteligentne przedsiębiorstwa zwiększają wartość dodaną gospodarki i podnosi jej konkurencyjności na arenie regionalnej i międzynarodowej. Inteligencja w tych przedsiębiorstwach nie tylko opiera się na opiera się o technologie, ale również inteligencja rozumiana jako Know-How, Know-Why, Know-What and Know-Who.

KONTAKT

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Zadzwoń, wyślij e-mail lub odwiedź nasze biuro. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Fundacja Akcelerator Innowacji

ul. Arkuszowa 65/23

01-934 Warszawa

Please Wait...

Fundacja Akcelerator Innowacji 2019.

FAI | Fundacja Akcelerator Innowacji